Nezávazně poptat
Goldbeck Studio

Informace o zpracování osobních údajů

Pokud nám podle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů sdělíte své kontaktní či jiné osobní údaje, budeme je zpracovávat v tomto rozsahu:

  1. Správce osobních údajů:

GOLDBECK Prefabeton s.r.o.
Chrudimská 42
285 71 Vrdy

  1. Kategorie osobních údajů:

Vaše jméno a příjmení, datum narození, e-mailová adresa, korespondenční adresa, telefon (popř. další kategorie údajů, které nám sdělíte).

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, který nám poskytnete. Žádáme Vás, abyste nám v rámci Vašeho podnětu či oznámení nesdělovali jiné osobní údaje, než je Vaše jméno a příjmení, datum narození u oznámení, e-mailová adresa, korespondenční adresa a telefon.

  1. Účel zpracování:

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem možnosti zaslání odpovědi k Vašemu podnětu či oznámení.

V případě oznámení je důvodem plnění právní povinnosti.

  1. Doba zpracování

Vaše osobní údaje budeme v případě podnětu zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však 1 rok od poskytnutí informace o vyřešení Vašeho podnětu. V případě oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumentů souvisejících s oznámením jsme povinni je uchovávat po dobu 5 let ode dne přijetí.

V případě jakýchkoliv podnětů, či dotazů nebo i za účelem uplatnění Vašich práv v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů (včetně stížností) se můžete obrátit na naši firmu:

Právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů jsou zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

WHISTLEBLOWING

Oznámení o protiprávním jednání

Společnost GOLDBECK Prefabeton s.r.o. klade důraz na čestné, zákonné, etické a transparentní jednání jak uvnitř společnosti, tak vůči zákazníkům, dodavatelům a jiným třetím osobám.

Společnost netoleruje protiprávní jednání a snaží se vždy činit vše pro to, aby byla možnost protiprávního jednání ze strany jejích zaměstnanců, statutárních orgánů a jiných osob eliminována.

Doposud tak činila především zavedením compliance programu, jehož účinnost pravidelně vyhodnocuje a zdokonaluje.

Nově společnost zavádí interní směrnicí vnitřní oznamovací systém, který umožní oznamovat možné protiprávní jednání a chránit oznamovatele před odvetnými opatřeními (whistleblowing), čímž přispěje k formování firemní kultury ve společnosti a rozvoji profesionálního, slušného a poctivého podnikání v České republice i zahraničí.

Prioritou společnosti je vytvoření takového systému a firemního prostředí, které umožní osobám oznámit podezření na trestný čin, přestupek či jiné škodlivé jednání bez obav z postihu a s jistotou, že jejich podnět bude řádně prošetřen a v případě pochybení budou přijata příslušná opatření ke zjednání nápravy.

 

Jaká jednání a jak lze oznamovat?

Zákon o ochraně oznamovatelů (Zákon č. 171/2023 Sb., dále jen „ZOCH“), upravuje oznámení, které lze oznamovat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému (§ 2 ZOCH).

Jedná se o možné protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti a které má znaky trestného činu, porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vymezených v ZOCH.

Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti příslušné osobě, Ministerstvu spravedlnosti nebo uveřejnit za podmínek uvedených v § 7 odst. 1 písm. c) ZOCH.

Příslušná osoba je osoba, která je určena společností GOLDBECK Prefabeton s.r.o. k přijímání a posuzování důvodnosti oznámení o možném protiprávním jednání, která navrhuje (v případně důvodnosti oznámení) opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu. Při výkonu své činnosti postupuje nestranně a je vázána mlčenlivostí.

Oznámení lze činit prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

  1. a) telefonicky nebo prostřednictvím hlasové zprávy na telefonní číslo příslušné osoby,
  2. b) osobně při setkání s příslušnou osobou, přičemž o ústně podaném oznámení bude buď se souhlasem oznamovatele pořízena zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachytí podstatu ústního oznámení, přičemž oznamovatel je oprávněn se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřit,
  3. c) písemně příslušné osobě, takovou zásilku je třeba označit nápisem „Důvěrné, pouze k rukám příslušné osoby“ či jiným obdobným textem („Neotvírat, whistleblowing“ apod.), přičemž zaměstnanci společnosti nejsou oprávněni takto označenou obálku otevřít a jsou povinni ji předat přímo příslušné osobě,
  4. d) e-mailem zaslaným na speciální e-mailovou adresu musil@seznam.cz
  5. e) prostřednictvím webového formuláře na této stránce

 

V oznámení je třeba uvést jméno a příjmení oznamovatele, datum narození a kontaktní údaje, popis případu se všemi podstatnými informacemi a je-li to možné, připojit podklady dokládající uvedená tvrzení tak, aby bylo možné důvodnost oznámení řádně posoudit.

Společnost nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOCH.

Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o řešení oznámení podle § 12 ZOCH.

Pro účely případného anonymního oznámení můžete rovněž využít všechny výše uvedené informační kanály, vyřízení takového oznámení ale již nepodléhá režimu ZOCH.

 

e-mail pro zasílání oznámení:

oznameni.musil@seznam.cz

oznameni@jirinanovakova.cz

Příslušná osoba:

Ondřej Musil

Jiřina Nováková

Kontaktní telefon:

607 835 843

722 074 991

Kontaktní adresa:

GOLDBECK Prefabeton s.r.o.
whistleblowing
Chrudimská 42
285 71 Vrdy

 

Environmentální politika ochrany životního prostředí

Smysl pro odpovědnost je součástí naší firemní identity - to platí i v oblasti udržitelnosti. Proto ji vždy zahrnujeme: při vývoji nových výrobků, při plánování projektů s našimi zákazníky, při výrobě nebo montáži stavebních dílů i při poskytování služeb. Vždy máme na paměti celý životní cyklus budovy. A dále: zaměřujeme se na škálovatelná udržitelná řešení, abychom dosáhli co největšího pozitivního efektu.

"Přijímáme odpovědnost za udržitelnost našich činností v podnikové, environmentální a sociální oblasti."

Jako rodinná firma přemýšlíme o generacích a jsme si vědomi následujícího: Pouze šetrné využívání přírodních zdrojů může zajistit budoucnost naši i našich dětí. Proto průběžně a komplexně analyzujeme a zlepšujeme naši provozní environmentální výkonnost a naše procesy. Velký význam přikládáme měřitelným výsledkům. Pomocí našeho úspěšného systému environmentálního řízení minimalizujeme spotřebu zdrojů a předcházíme znečištění životního prostředí.

"Podporujeme energeticky úspornou a ekologickou výstavbu a jednáme s ohledem na sociální dopad."

Zavazujeme se neustále zlepšovat naši provozní ochranu životního prostředí a environmentální výkonnost nad rámec oficiálních požadavků, zákonů a předpisů. Abychom toho dosáhli, využíváme inovativní metody a moderní technologie a udržujeme výměnu informací s vědeckou komunitou. Tímto způsobem slaďujeme funkčnost, ekonomickou efektivitu a udržitelnost.

Úspěšné ochrany životního prostředí lze dosáhnout pouze tehdy, pokud se na ní aktivně podílejí všichni zaměstnanci společnosti. Proto zapojujeme každého zaměstnance a podporujeme ekologicky uvědomělou činnost ve všech oblastech společnosti. Jednáme transparentně a vyzýváme k otevřenému a objektivnímu dialogu. Jsme otevření návrhům na zlepšení.

"Chováme se zodpovědně vůči našim kolegům, obchodním partnerům, společnosti a životnímu prostředí."

Výše uvedené zásady zohledňujeme při všech činnostech ve společnosti. Průběžně vyhodnocujeme dopady našich činností na životní prostředí. Pravidelně revidujeme naše cíle a přizpůsobujeme je nejnovějšímu stavu poznání.Kontaktujte nás