Nezávazně poptat
Goldbeck Studio

Kompletace systému

Tento dokument slouží jako podklad pro realizaci stropních konstrukcí z dutinových dílců a vychází z dlouhodobých zkušeností projekčního a realizačního týmu společnosti GOLDBECK Prefabeton s.r.o. Jsou zde popsány vybrané postupy a doporučení, které jsou nezbytné pro kvalitní provedení stropu a jeho bezvadnou funkci.

Zálivka spár mezi stropními dílci

Zálivku spár je nutné provést co nejdříve po montáži. V místech napojení čel panelů na nosnou konstrukci se do spár mezi strop-ními dílci vloží zálivková výztuž (pokud není ze statického hlediska navržena v celé délce spáry, např. jako táhlo).

Zálivka se provádí do čisté a provlhčené spáry za použití betonu kašovité konzistence, max. frakce 0–8 mm, pevnosti min. C16/20.

Zálivka se zhutní úzkým ponorným (jehlovým) vibrátorem, popří-padě dusadlem (např. prknem na stojato).

Zálivku je nutné ošetřovat s ohledem na aktuální klimatické podmínky (vlhčení, zakrytí, zateplení apod.) po dobu 2–3 dnů.

V případě, že panely nejsou uloženy bočně na sraz (vzniká mezi nimi technologická dobetonávka), je nutné provést nejprve bednění dobetonávky ze spodního líce, následně vložit výztuž a provést betonáž. Po dostatečném zatuhnutí dobetonávek (zpravidla 1 den) se doporučuje provést jejich včasné odbednění tak, aby se nechaly jednoduše mechanicky odstranit přebytečné nálitky při spodním licí dílců. Pokud se nálitky neodstraní, zvyšuje se výrazně pracnost při provádění povrchových úprav.

Aby se příliš včasným zatížením stropní konstrukce zálivka ve spáře mezi dílci neporušila, je dovoleno konstrukci zatížit významným lokálním zatížením (např. stavební materiál) až po získání cca 70% pevnosti zálivkového betonu, tj. cca za 3 - 4 dny.

Věnce v úrovni stropu

Věnce v úrovni stropu (tzv. obručové věnce) zajišťují ztužení v rovině stropní desky a výrazně ovlivňují funkci stropní konstrukce.

Panely jsou již z výrobny standardně opatřeny ucpávkami dutin, které zamezují zatékání betonu do dutin stropních dílců.

V místě věnců se vloží do úrovně stropu výztuž dle projektové dokumentace, poloha výztuže se zajistí např. pomocí distančních podložek.

Věnce je nutné ošetřovat s ohledem na aktuální klimatické podmínky (vlhčení, zakrytí, zateplení apod.) po dobu 2 - 3 dnů.

Do věnců v úrovni stropu se zakotví zálivková výztuž, vkládaná do spár mezi stropní dílce. Betonáž věnců se provede do čisté a provlhčené spáry za použití betonu kašovité konzistence, pevnost betonu dle projektové dokumentace (standardně C20/25).

Oddilatování konstrukcí komínů a příček

Konstrukce prostupující stropem (např. komíny) musí být od stropu řádně oddilatovány, a to jak ze statického hlediska, tak z hlediska tepelného. Ohříváním konstrukce stropu může totiž docházet k tepelně objemovým změnám, které mohou mít za následek případné poruchy stropu.

Příčky se nedoporučuje vyzdívat až pod strop, vhodné je ponechat mezi příčkou a stropem mezeru (cca 20 - 30 mm), která umožní dotvarování stropu. Mezeru je možné vyplnit pružným materiálem (např. izolační vata, polystyren apod.). Pokud se oddilatování příček neprovede, není možné vyloučit případné poruchy vznikající při dotvarování objektu, jako jsou např. potrhané fabiony.

Zamezení (vyloučení) tepelných mostů

Veškeré konstrukce prostupující z interiéru do exteriéru musí být důkladně tepelně izolovány. Jedná se především o zateplení věnců (v úrovni i pod úrovní stropu) a přerušení tepelných mostů u balkónů a lodžií.

Způsob a tloušťka zateplení se navrhne s ohledem na konstrukční řešení dílčích detailů a vychází z tepelně technického posouzení celé konstrukce.

Úprava spodního líce stropních dílců (povrchové úpravy)

Spáry je nutné zbavit drátěným kartáčem cementového mléka, které proteklo spárou při provádění zálivek spár.

Stropní dílce je nutné před zahájením prací zbavit prachu a případných mastných ploch.

Před aplikací stěrky je nutné provést kontrolu odvodňovacích otvorů ve stropních panelech, neprůchozí otvory prorazit, případně provrtat tak, aby došlo k odvodu případné zbytkové vody z dutin stropních dílců.

Úpravu spodního líce stropu je možné provést s přiznanými spárami nebo s celistvým podhledem bez viditelných spár mezi stropními dílci.

U varianty s přiznanými spárami se doporučuje spáry vytmelit trvale pružným tmelem na bázi kvalitního akrylátu nebo na bázi polyuretanu, na panely v ploše se aplikuje stříkaná nebo ručně natažená stěrka.

U varianty s celistvým podhledem je možné použít: Úprava spodního líce stropu.

stříkanou (strojně aplikovanou) stěrku

obklad (sádrokarton, stropní kazety, polystyren)

ručně natahovanou stěrku

Před aplikací stěrek se doporučuje stropní dílce opatřit kontaktním můstkem (dle požadavku nebo doporučení výrobce stěrky).

Jako konečné malířské úpravy se doporučují akrylátové barvy (pokud výrobce stěrky nedoporučí jinou alternativu).

Provedení stěrky je nutné provést v souladu s technologickým postupem případně doporučením konkrétního výrobce aplikované stěrky.

Úprava horního líce stropních dílců (podlahy)

Podlaha je ve většině případů tvořena izolacemi (akustická, tepelná, hydroizolace), vlastní hmotou podlahy (např. anhydrit nebo betonová mazanina) a je zakončena nášlapnou vrstvou (dlažba, plovoucí podlaha apod.).

Minimální tloušťka podlahy se s ohledem na konstrukci předpjatých stropních dílců doporučuje 80 mm.

Pro akustickou a tepelnou izolaci podlah se doporučuje používat tvarově přizpůsobitelné typy izolací.

Tloušťky jednotlivých vrstev podlahy je nutné navrhnout nejen s ohledem na její konstrukční řešení, ale i s ohledem na tepelné a akustické požadavky.

Kontaktujte nás