Dílce SPG výšky 200mm


spiroll 200 schema

Základní technické údaje

Tloušťka 200 mm
Šířka - skladebná / výrobní 1200 mm
1196 mm
Doplňkové šířky 320 mm
500 mm
700 mm
880 mm
1070 mm
Krytí horních lan 30 mm
Krytí spodních lan 32 mm
Manipulační hmotnost dílců 258 kg/m2
310 kg/bm
Hmotnost stropu po provedení zálivky spár 270 kg/m2
Spotřeba zálivkového betonu do spár 4,7 l/m2
Index vzduchové neprůzvučnosti R'w,R 49 dB
Index vzduchové neprůzvučnosti Ln,w,eq,R 81 dB
Tepelný odpor 0,157 m2K/W
Třída požární odolnosti
Vyšší třídu požární odolnosti (≥ REI 60) konzultujte s technickým oddělením GOLDBECK Prefabeton s.r.o.
min. REI 45
Beton C45/55 (fck = 45 MPa)
Přepínací ocel Y1860S7_R1 (fpk = 1860 MPa, fp0,1k = 1600 MPa)
Třída prostředí XC1 - XC3

Statické parametry

ČSN EN 1168 + A3
ČSN EN 1990
ČSN EN 1992-1-1
Typ vyztužení Průřezové charakteristiky
Ap,h Ap,s MR,d MR,k1) MR,w.021) MR,dek1) VRdct1
horní dolní
mm2 mm2 kNm / 1,20 m kNm / 1,20 m kNm / 1,20 m kNm / 1,20 m kNm / 1,20 m
SPG 200952) 0 260 56,6 24,6 35,7 25,2 67,8
SPG 20097 0 364 84,1 57,5 50,1 34,2 69,0
SPG 205974) 260 364 86,3 59,4 51,8 32,4 71,3
SPG 20043 0 528 117,3 73,3 67,8 44,9 68,6
SPG 202073) 104 651 140,2 80,9 83,5 52,6 69,6
SPG 205074) 260 651 139,2 79,5 84,3 51,5 71,1
V případě požadavků konzolového vyložení kontaktujte technické oddělení GOLDBECK Prefabeton s.r.o.
Konstrukční zásady viz PN SPH15 05/2021
Vysvětlivky
Ap,h
Ap,s
plocha výztuže
MR,d moment na mezi únosnosti dílce
MR,k moment na mezi napětí betonu v tahu, porovnání s charakteristickou kombinací zatížení
MR,w.02 moment na mezi šířky trhlin 0,2 mm, porovnání s častou kombinací zatížení
MR,dek moment na mezi dekomprese, porovnání s kvazistálou kombinací zatížení pro XC2 / XC3
VRdct1 mezní únosnost dílce ve smyku v oblasti bez trhlin, pro uložení na poddajné podpory (průvlaky) se doporučuje omezit na 50% až 70% (viz konstrukční zásady)
1) hodnoty MR,k, MR,w.02, MR,dek - uvedeny pro délku panelů 4 m
2) dílce typu SPG 20095 není možné staticky oslabovat
3) výhodná alternativa SPG 20207 - vyšší dílec s nižším stupněm vyztužení
4) konzolový typ

Orientační únosnost stropních dílců pro rovnoměrné zatížení

Třída prostředí XC1
spiroll 200 schema
Únosnosti stropních dílců v grafu jsou omezeny hodnotou aktivního průhybu L/350