Dílce SPG výšky 265mm


spiroll 265 schema

Základní technické údaje

Tloušťka 265 mm
Šířka - skladebná / výrobní 1200 mm
1196 mm
Doplňkové šířky 3) 380 mm
600 mm
820 mm
1050 mm
Krytí horních lan 35 mm
Krytí spodních lan 32 mm
Manipulační hmotnost dílců 365 kg/m2
438 kg/bm
Hmotnost stropu po provedení zálivky spár 385 kg/m2
Spotřeba zálivkového betonu do spár 8,0 l/m2
Index vzduchové neprůzvučnosti R'w,R 54 dB
Index vzduchové neprůzvučnosti Ln,w,eq,R 79 dB
Tepelný odpor 0,180 m2K/W
Třída požární odolnosti
Vyšší třídu požární odolnosti (≥ REI 60) konzultujte s technickým oddělením GOLDBECK Prefabeton s.r.o.
min. REI 45
Beton C45/55 (fck = 45 MPa)
Přepínací ocel Y1860S7_R1 (fpk = 1860 MPa, fp0,1k = 1600 MPa)
Třída prostředí XC1 - XC3

Statické parametry

ČSN EN 1168 + A3
ČSN EN 1990
ČSN EN 1992-1-1
Typ vyztužení Průřezové charakteristiky
Ap,h Ap,s MR,d MR,k1) MR,w.021) MR,dek1) VRdct1
horní dolní
mm2 mm2 kNm / 1,20 m kNm / 1,20 m kNm / 1,20 m kNm / 1,20 m kNm / 1,20 m
SPG 26042 0 476 153,3 104,4 88,6 60,7 122,3
SPG 26006 0 558 177,7 122,2 103,8 69,8 124,5
SPG 26008 0 744 231,0 142,9 137,9 89,4 129,0
SPG 26408 3) 372 744 228,8 135,5 139,1 82,8 130,1
SPG 26210 104 930 279,1 159,6 171,5 104,8 131,7
SPG 26414 2) 208 1138 311,8 173,5 201,6 117,9 130,2
V případě požadavků konzolového vyložení kontaktujte technické oddělení GOLDBECK Prefabeton s.r.o.
Konstrukční zásady viz PN SPG 08/2012, PN 042/13
Vysvětlivky
Ap,h
Ap,s
plocha výztuže
MR,d moment na mezi únosnosti dílce
MR,k moment na mezi napětí betonu v tahu, porovnání s charakteristickou kombinací zatížení
MR,w.02 moment na mezi šířky trhlin 0,2 mm, porovnání s častou kombinací zatížení
MR,dek moment na mezi dekomprese, porovnání s kvazistálou kombinací zatížení pro XC2 / XC3
VRdct1 mezní únosnost dílce ve smyku v oblasti bez trhlin, pro uložení na poddajné podpory (průvlaky) se doporučuje omezit na 50% až 70% (viz konstrukční zásady)
1) hodnoty MR,k, MR,w.02, MR,dek - uvedeny pro délku panelů 5 m
2) výhodná alternativa SPG 26414 - vyšší dílec s nižším stupněm vyztužení
3) konzolový typ

Orientační únosnost stropních dílců pro rovnoměrné zatížení

Třída prostředí XC1
spiroll 265 schema
Únosnosti stropních dílců v grafu jsou omezeny hodnotou aktivního průhybu L/350