Dílce SPG výšky 500mm


spiroll 500 schema

Základní technické údaje

Tloušťka 500 mm
Šířka - skladebná / výrobní 1200 mm
1196 mm
Doplňkové šířky 3) 460 mm
740 mm
1020 mm
Krytí horních lan 60 mm
Krytí spodních lan 32 mm
Manipulační hmotnost dílců 654 kg/m2
785 kg/bm
Spotřeba zálivkového betonu do spár 15,6 l/m2
Hmotnost stropu po provedení zálivky spár 693 kg/m2
Index vzduchové neprůzvučnosti R'w,R 62 dB
Index vzduchové neprůzvučnosti Ln,w,eq,R 71 dB
Tepelný odpor 0,262 m2K/W
Třída požární odolnosti
Vyšší třídu požární odolnosti (≥ REI 60) konzultujte s technickým oddělením GOLDBECK Prefabeton s.r.o.
min. REI 45
Beton C50/60 (fck = 50 MPa)
Přepínací ocel Y1860S7_R1 (fpk = 1860 MPa, fp0,1k = 1600 MPa)
Třída prostředí XC1 - XC3

Statické parametry

ČSN EN 1168 + A3
ČSN EN 1990
ČSN EN 1992-1-1
Typ vyztužení Průřezové charakteristiky
Ap,h Ap,s MR,d MR,k1) MR,w.021) MR,dek1) VRdct1
horní dolní
mm2 mm2 kNm / 1,20 m kNm / 1,20 m kNm / 1,20 m kNm / 1,20 m kNm / 1,20 m
SPG 50010 0 930 615,0 402,1 357,9 239,8 293,6
SPG 50013 0 1127 736,6 448,7 433,3 282,2 301,7
SPG 50316 156 1488 934,3 514,6 552,9 343,3 303,2
SPG 50319 156 1767 1072,8 566,8 642,6 390,4 306,5
V případě požadavků konzolového vyložení kontaktujte technické oddělení GOLDBECK Prefabeton s.r.o.
Konstrukční zásady viz PN SPG 08/2012, PN 042/13
Vysvětlivky
Ap,h
Ap,s
plocha výztuže
MR,d moment na mezi únosnosti dílce
MR,k moment na mezi napětí betonu v tahu, porovnání s charakteristickou kombinací zatížení
MR,w.02 moment na mezi šířky trhlin 0,2 mm, porovnání s častou kombinací zatížení
MR,dek moment na mezi dekomprese, porovnání s kvazistálou kombinací zatížení pro XC2 / XC3
VRdct1 mezní únosnost dílce ve smyku v oblasti bez trhlin, pro uložení na poddajné podpory (průvlaky) se doporučuje omezit na 50% až 70% (viz konstrukční zásady)
1) hodnoty MR,k, MR,w.02, MR,dek - uvedeny pro délku panelů 10 m

Orientační únosnost stropních dílců pro rovnoměrné zatížení

Třída prostředí XC1
spiroll 500 schema
Únosnosti stropních dílců v grafu jsou omezeny hodnotou aktivního průhybu L/350