Dílce SPG výšky 500mm


spiroll 500 schema

Základní technické údaje

Tloušťka

500

mm

Šířka

Výrobní

1196 mm

Skladebná

1200 mm
Doplňkové šířky

460

mm

740

mm

1020

mm
Manipulační hmotnost

654

kg/m2

785

kg/bm
Spotřeba betonu do spár

15,6

l/m2
Hmotnost se zálivkou do spár

693

kg/m2
Krytí horních lan 60 mm
Krytí spodních lan 32 mm
Vážená vzduchová neprůzvučnost (laboratorní) Rw, (C; Cr) 62 (-1; -6) dB
Vážená normalizovaná hladina kročejového hluku Ln,w (Ci) 72 (-11) dB
Tepelný odpor 0,262 m2K/W
Třída požární odolnosti
Vyšší třídu požární odolnosti (≥ REI 60) konzultujte s naším technickým oddělením
min. REI 45
Beton C50/60 (fck = 50 MPa)
Předpínací ocel Y1860S7_R1 (fpk = 1860 MPa, fp0,1k = 1600 MPa)
Třída prostředí XC1, XC3, XA1, (XD1 po konzultaci s výrobcem)

Statické parametry

ČSN EN 1168 + A3 ČSN EN 1990 ČSN EN 1992-1-1
Typ vyztužení Průřezové charakteristiky
Ap,h Ap,s MR,d MR,k1) MR,w.021) MR,dek1) VRdct1
[mm2] [mm2] [kNm / 1,20 m] [kNm / 1,20 m] [kNm / 1,20 m] [kNm / 1,20 m] [kNm / 1,20 m]
SPG 50010 0 930 615,0 402,1 357,9 239,8 293,6
SPG 50013 0 1127 736,6 448,0 433,3 282,2 301,7
SPG 50316 156 1488 934,3 514,6 552,9 343,3 303,2
SPG 50319 156 1767 1072,8 566,8 642,6 390,4 306,5
V případě požadavků konzolového vyložení kontaktujte naše technické oddělení
Konstrukční zásady viz PN SP 01-2023
Vysvětlivky
Ap,h plocha výztuže horní
Ap,s plocha výztuže spodní
MR,d moment na mezi únosnosti dílce
MR,k moment na mezi napětí betonu v tahu, porovnání s charakteristickou kombinací zatížení
MR,w.02 moment na mezi šířky trhlin 0,2 mm, porovnání s častou kombinací zatížení
MR,dek moment na mezi dekomprese, porovnání s kvazistálou kombinací zatížení pro XC2 / XC3
VRdct1 mezní únosnost dílce ve smyku v oblasti bez trhlin, pro uložení na poddajné podpory (průvlaky) se doporučuje omezit na 50% až 70% (viz konstrukční zásady)
1) hodnoty MR,k, MR,w.02, MR,dek - uvedeny pro délku panelů 10 m

Orientační únosnost stropních dílců pro rovnoměrné zatížení

spiroll 400 schema

Třída prostředí XC1

Únosnosti stropních dílců v grafu jsou omezeny hodnotou aktivního průhybu L/350