Dílce SPH výšky 150mm


spiroll 150 schema

Základní technické údaje

Tloušťka 150 mm
Šířka - skladebná / výrobní 1200 mm
1196 mm
Doplňkové šířky 3) 250 mm
390 mm
530 mm
670 mm
810 mm
950 mm
1100 mm
Krytí horních lan -
Krytí spodních lan 32 mm
Hmotnost stropu po provedení zálivky spár 261 kg/m2
Manipulační hmotnost dílců 246 kg/m2
295 kg/bm
Spotřeba zálivkového betonu do spár 7,5 l/m2
Index vzduchové neprůzvučnosti R'w,R 48 dB
Index vzduchové neprůzvučnosti Ln,w,eq,R 82 dB
Tepelný odpor 0,14 m2K/W
Třída požární odolnosti
Vyšší třídu požární odolnosti (≥ REI 60) konzultujte s technickým oddělením GOLDBECK Prefabeton s.r.o.
min. REI 45
Beton C45/55 (fck = 45 MPa)
Přepínací ocel Y1860S7_R1 (fpk = 1860 MPa, fp0,1k = 1600 MPa)
Třída prostředí XC1 - XC3

Statické parametry

ČSN EN 1168 + A3
ČSN EN 1990
ČSN EN 1992-1-1
Typ vyztužení Průřezové charakteristiky
Ap,h Ap,s MR,d MR,k1) MR,w.021) MR,dek1) VRdct1
horní dolní
mm2 mm2 kNm / 1,20 m kNm / 1,20 m kNm / 1,20 m kNm / 1,20 m kNm / 1,20 m
SPH 150952) 0 260 38,5 15,5 23,9 16,1 70,4
SPH 15097 0 364 56,6 39,1 33,8 21,9 71,5
SPH 150993) 0 468 70,6 44,6 43,8 27,3 72,4
V případě požadavků konzolového vyložení kontaktujte technické oddělení GOLDBECK Prefabeton s.r.o.
Konstrukční zásady viz PN SPH15 05/2021
Vysvětlivky
Ap,h
Ap,s
plocha výztuže
MR,d moment na mezi únosnosti dílce
MR,k moment na mezi napětí betonu v tahu, porovnání s charakteristickou kombinací zatížení
MR,w.02 moment na mezi šířky trhlin 0,2 mm, porovnání s častou kombinací zatížení
MR,dek moment na mezi dekomprese, porovnání s kvazistálou kombinací zatížení pro XC2 / XC3
VRdct1 mezní únosnost dílce ve smyku v oblasti bez trhlin, pro uložení na poddajné podpory (průvlaky) se doporučuje omezit na 50% až 70% (viz konstrukční zásady)
1) hodnoty MR,k, MR,w.02, MR,dek - uvedeny pro délku panelů 4 m
2) dílce typu SPH 15095 není možné staticky oslabovat
3) neplatí pro SPH 15095 - pro jednotlivé typy vyztužení lze použít další doplňkové šířky (viz konstrukční zásady)

Orientační únosnost stropních dílců pro rovnoměrné zatížení

Třída prostředí XC1
spiroll 150 schema
Únosnosti stropních dílců v grafu jsou omezeny hodnotou aktivního průhybu L/350