Dílce SPH výšky 165mm


spiroll 165 schema

Základní technické údaje

Tloušťka 165 mm
Šířka - skladebná / výrobní 1200 mm
1196 mm
Doplňkové šířky 3) 390 mm
530 mm
670 mm
810 mm
950 mm
1100 mm
Krytí horních lan 35 mm
Krytí spodních lan 32 mm
Manipulační hmotnost dílců 250 kg/m2
300 kg/bm
Spotřeba zálivkového betonu do spár 4,0 l/m2
Hmotnost stropu po provedení zálivky spár 266 kg/m2
Index vzduchové neprůzvučnosti R'w,R 48 dB
Index vzduchové neprůzvučnosti Ln,w,eq,R 82 dB
Tepelný odpor 0,145 m2K/W
Třída požární odolnosti
Vyšší třídu požární odolnosti (≥ REI 60) konzultujte s technickým oddělením GOLDBECK Prefabeton s.r.o.
min. REI 45
Beton C45/55 (fck = 45 MPa)
Přepínací ocel Y1860S7_R1 (fpk = 1860 MPa, fp0,1k = 1600 MPa)
Třída prostředí XC1 - XC3

Statické parametry

ČSN EN 1168 + A3
ČSN EN 1990
ČSN EN 1992-1-1
Typ vyztužení Průřezové charakteristiky
Ap,h Ap,s MR,d MR,k1) MR,w.021) MR,dek1) VRdct1
horní dolní
mm2 mm2 kNm / 1,20 m kNm / 1,20 m kNm / 1,20 m kNm / 1,20 m kNm / 1,20 m
SPH 16097 0 364 64,8 43,0 38,5 25,8 61,8
SPH 16099 0 468 81,2 52,8 49,9 32,2 62,5
SPH 166993) 312 468 83,2 51,6 52,9 31,9 69,4
SPH 162452) 104 632 104,2 61,4 65,4 40,4 64,1
V případě požadavků konzolového vyložení kontaktujte technické oddělení GOLDBECK Prefabeton s.r.o.
Konstrukční zásady viz PN SPH 04/2016
Vysvětlivky
Ap,h
Ap,s
plocha výztuže
MR,d moment na mezi únosnosti dílce
MR,k moment na mezi napětí betonu v tahu, porovnání s charakteristickou kombinací zatížení
MR,w.02 moment na mezi šířky trhlin 0,2 mm, porovnání s častou kombinací zatížení
MR,dek moment na mezi dekomprese, porovnání s kvazistálou kombinací zatížení pro XC2 / XC3
VRdct1 mezní únosnost dílce ve smyku v oblasti bez trhlin, pro uložení na poddajné podpory (průvlaky) se doporučuje omezit na 50% až 70% (viz konstrukční zásady)
1) hodnoty MR,k, MR,w.02, MR,dek - uvedeny pro délku panelů 4 m
2) výhodná alternativa SPG 16245 - vyšší dílec s nižším stupněm vyztužení
3) konzolový typ

Orientační únosnost stropních dílců pro rovnoměrné zatížení

Třída prostředí XC1
spiroll 165 schema
Únosnosti stropních dílců v grafu jsou omezeny hodnotou aktivního průhybu L/350