Dílce SPH výšky 250mm


spiroll 500 schema

Základní technické údaje

Tloušťka

250

mm

Šířka

Výrobní

1196 mm

Skladebná

1200 mm
Manipulační hmotnost

321

kg/m2

385

kg/bm
Doplňkové šířky

380

mm

600

mm

820

mm

1050

mm
Spotřeba betonu do spár

6,8

l/m2
Hmotnost se zálivkou do spár

337

kg/m2
Krytí horních lan 35 mm
Krytí spodních lan 32 mm
Vážená vzduchová neprůzvučnost (laboratorní) Rw, (C; Cr) 52 (-2; -7) dB
Vážená normalizovaná hladina kročejového hluku Ln,w (Ci) 81 (-11) dB
Tepelný odpor 0,175 m2K/W
Třída požární odolnosti
Vyšší třídu požární odolnosti (≥ REI 60) konzultujte s naším technickým oddělením
min. REI 45
Beton C45/55 (fck = 50 MPa)
Předpínací ocel Y1860S7_R1 (fpk = 1860 MPa, fp0,1k = 1600 MPa)
Třída prostředí XC1, XC3, XA1, (XD1 po konzultaci s výrobcem)

Statické parametry

ČSN EN 1168 + A3 ČSN EN 1990 ČSN EN 1992-1-1
Typ vyztužení Průřezové charakteristiky
Ap,h Ap,s MR,d MR,k1) MR,w.021) MR,dek1) VRdct1
[mm2] [mm2] [kNm / 1,20 m] [kNm / 1,20 m] [kNm / 1,20 m] [kNm / 1,20 m] [kNm / 1,20 m]
SPH 25042 0 476 142,8 94,9 81,1 57 97,2
SPH 25006 0 558 165,1 110,7 95,1 65,7 98,6
SPH 25406 3) 372 558 166,0 108,6 102,1 64,5 101,4
SPH 25264 104 766 219,2 130,1 131,0 84,0 101,8
SPH 25410 2) 208 930 256,0 144,3 159,6 97,1 105,2
V případě požadavků konzolového vyložení kontaktujte naše technické oddělení
Konstrukční zásady viz PN SP 01-2023
Vysvětlivky
Ap,h plocha výztuže horní
Ap,s plocha výztuže spodní
MR,d moment na mezi únosnosti dílce
MR,k moment na mezi napětí betonu v tahu, porovnání s charakteristickou kombinací zatížení
MR,w.02 moment na mezi šířky trhlin 0,2 mm, porovnání s častou kombinací zatížení
MR,dek moment na mezi dekomprese, porovnání s kvazistálou kombinací zatížení pro XC2 / XC3
VRdct1 mezní únosnost dílce ve smyku v oblasti bez trhlin, pro uložení na poddajné podpory (průvlaky) se doporučuje omezit na 50% až 70% (viz konstrukční zásady)
1) hodnoty MR,k, MR,w.02, MR,dek - uvedeny pro délku panelů 5 m
2) výhodná alternativa pro SPH25410 je vyšší dílec s menším stupněm vyztužení

Orientační únosnost stropních dílců pro rovnoměrné zatížení

spiroll 400 schema

Třída prostředí XC1

Únosnosti stropních dílců v grafu jsou omezeny hodnotou aktivního průhybu L/350