Dílce SPH výšky 320mm


spiroll 320 schema

Základní technické údaje

Tloušťka 320 mm
Šířka - skladebná / výrobní 1200 mm
1196 mm
Doplňkové šířky 380 mm
600 mm
820 mm
1050 mm
Krytí horních lan 35 mm
Krytí spodních lan 32 mm
Manipulační hmotnost dílců 400 kg/m2
480 kg/bm
Spotřeba zálivkového betonu do spár 10 l/m2
Index vzduchové neprůzvučnosti R'w,R 53 dB
Index vzduchové neprůzvučnosti Ln,w,eq,R 79 dB
Tepelný odpor 0,200 m2K/W
Třída požární odolnosti
Vyšší třídu požární odolnosti (≥ REI 60) konzultujte s technickým oddělením GOLDBECK Prefabeton s.r.o.
min. REI 45
Beton C45/55 (fck = 45 MPa)
Přepínací ocel Y1860S7_R1 (fpk = 1860 MPa, fp0,1k = 1600 MPa)
Třída prostředí XC1 - XC3

Statické parametry

ČSN EN 1168 + A3
ČSN EN 1990
ČSN EN 1992-1-1
Typ vyztužení Průřezové charakteristiky
Ap,h Ap,s MR,d MR,k1) MR,w.021) MR,dek1) VRdct1
horní dolní
mm2 mm2 kNm / 1,20 m kNm / 1,20 m kNm / 1,20 m kNm / 1,20 m kNm / 1,20 m
SPH 32006 0 558 224,1 149,5 130,1 89,2 164,2
SPH 32008 0 744 292,8 187,4 174,7 114,3 171,8
SPH 32010 0 930 358,1 212,7 221,1 137,5 177,7
SPH 324103) 372 930 353,4 202,5 225,9 128,0 173,2
SPH 32212 104 1116 406,2 228,6 259,3 152,2 171,8
SPH 324142) 208 1302 442,9 244,4 291,5 166,5 166,9
V případě požadavků konzolového vyložení kontaktujte technické oddělení GOLDBECK Prefabeton s.r.o.
Konstrukční zásady viz PN SPH32 05/2016
Vysvětlivky
Ap,h
Ap,s
plocha výztuže
MR,d moment na mezi únosnosti dílce
MR,k moment na mezi napětí betonu v tahu, porovnání s charakteristickou kombinací zatížení
MR,w.02 moment na mezi šířky trhlin 0,2 mm, porovnání s častou kombinací zatížení
MR,dek moment na mezi dekomprese, porovnání s kvazistálou kombinací zatížení pro XC2 / XC3
VRdct1 mezní únosnost dílce ve smyku v oblasti bez trhlin, pro uložení na poddajné podpory (průvlaky) se doporučuje omezit na 50% až 70% (viz konstrukční zásady)
1) hodnoty MR,k, MR,w.02, MR,dek - uvedeny pro délku panelů 6 m
2) výhodná alternativa SPH 32414 - vyšší dílec s nežším stupněm vyztužení
3) konzolový typ

Orientační únosnost stropních dílců pro rovnoměrné zatížení

Třída prostředí XC1
spiroll 320 schema
Únosnosti stropních dílců v grafu jsou omezeny hodnotou aktivního průhybu L/350