Dílce SPG výšky 400mm


spiroll 500 schema

Základní technické údaje

Tloušťka

400

mm

Šířka

Výrobní

1196 mm

Skladebná

1200 mm
Doplňkové šířky

460

mm

740

mm

1020

mm
Manipulační hmotnost

492

kg/m2

590

kg/bm
Spotřeba betonu do spár

11,0

l/m2
Hmotnost se zálivkou do spár

520

kg/m2
Krytí horních lan 35 mm
Krytí spodních lan 32 mm
Index vzduchové neprůzvučnosti R'w,R 57 dB
Index vzduchové neprůzvučnosti Ln,w,eq,R 76 dB
Tepelný odpor 0,227 m2K/W
Třída požární odolnosti
Vyšší třídu požární odolnosti (≥ REI 60) konzultujte s naším technickým oddělením
min. REI 45
Beton C45/55 (fck = 45 MPa)
Přepínací ocel Y1860S7_R1 (fpk = 1860 MPa, fp0,1k = 1600 MPa)
Třída prostředí XC1, XC3, XA1, (XD1 po konzultaci s výrobcem)

Statické parametry

ČSN EN 1168 + A3 ČSN EN 1990 ČSN EN 1992-1-1
Typ vyztužení Průřezové charakteristiky
Ap,h Ap,s MR,d MR,k1) MR,w.021) MR,dek1) VRdct1
[mm2] [mm2] [kNm / 1,20 m] [kNm / 1,20 m] [kNm / 1,20 m] [kNm / 1,20 m] [kNm / 1,20 m]
SPH 40006 0 651,0 269,5 116,5 162,0 116,8 181,0
SPH 40008 0 744,0 382,8 245,8 216,2 150,6 189,9
SPH 40308 3) 279,0 744,0 381,7 234,8 216,0 140,2 188,4
SPH 40210 104,0 930,0 469,5 274,7 269,7 177,4 194,5
SPH 40314 2) 156,0 1179,0 567,1 311,0 333,7 210,9 198,1
V případě požadavků konzolového vyložení kontaktujte naše technické oddělení
Konstrukční zásadyviz PN SP 01-2023
Vysvětlivky
Ap,h plocha výztuže horní
Ap,s plocha výztuže spodní
MR,d moment na mezi únosnosti dílce
MR,k moment na mezi napětí betonu v tahu, porovnání s charakteristickou kombinací zatížení
MR,w.02 moment na mezi šířky trhlin 0,2 mm, porovnání s častou kombinací zatížení
MR,dek moment na mezi dekomprese, porovnání s kvazistálou kombinací zatížení pro XC2 / XC3
VRdct1 mezní únosnost dílce ve smyku v oblasti bez trhlin, pro uložení na poddajné podpory (průvlaky) se doporučuje omezit na 50% až 70% (viz konstrukční zásady)
1) hodnoty MR,k, MR,w.02, MR,dek - uvedeny pro délku panelů 10 m
2) výhodná alternativa pro SPH40314 je vyšší dílec s menším stupněm vyztužení

Orientační únosnost stropních dílců pro rovnoměrné zatížení

spiroll 400 schema

Třída prostředí XC1

Únosnosti stropních dílců v grafu jsou omezeny hodnotou aktivního průhybu L/350