Dílce SPH výšky 400mm


spiroll 400 schema

Základní technické údaje

Tloušťka 400 mm
Šířka - skladebná / výrobní 1200 mm
1196 mm
Doplňkové šířky 3) 460 mm
740 mm
1020 mm
Krytí horních lan 35 mm
Krytí spodních lan 32 mm
Manipulační hmotnost dílců 492 kg/m2
590 kg/bm
Spotřeba zálivkového betonu do spár 11,0 l/m2
Index vzduchové neprůzvučnosti R'w,R 57 dB
Index vzduchové neprůzvučnosti Ln,w,eq,R 76 dB
Tepelný odpor 0,227 m2K/W
Třída požární odolnosti
Vyšší třídu požární odolnosti (≥ REI 60) konzultujte s technickým oddělením GOLDBECK Prefabeton s.r.o.
min. REI 45
Beton C45/55 (fck = 45 MPa)
Přepínací ocel Y1860S7_R1 (fpk = 1860 MPa, fp0,1k = 1600 MPa)
Třída prostředí XC1 - XC3

Statické parametry

ČSN EN 1168 + A3
ČSN EN 1990
ČSN EN 1992-1-1
Typ vyztužení Průřezové charakteristiky
Ap,h Ap,s MR,d MR,k1) MR,w.021) MR,dek1) VRdct1
horní dolní
mm2 mm2 kNm / 1,20 m kNm / 1,20 m kNm / 1,20 m kNm / 1,20 m kNm / 1,20 m
SPH 40006 0 558 269,5 116,5 162,0 116,8 181,0
SPH 40008 0 744 382,8 245,8 216,2 150,6 189,9
SPH 40308 3) 279 744 381,7 234,8 216,0 140,2 188,4
SPH 40210 104 930 469,5 274,7 269,7 177,4 194,5
SPH 40314 2) 156 1179 567,1 311,0 333,7 210,9 198,1
V případě požadavků konzolového vyložení kontaktujte technické oddělení GOLDBECK Prefabeton s.r.o.
Konstrukční zásady viz PN SPH 06/2014, PN SPH 14/2014
Vysvětlivky
Ap,h
Ap,s
plocha výztuže
MR,d moment na mezi únosnosti dílce
MR,k moment na mezi napětí betonu v tahu, porovnání s charakteristickou kombinací zatížení
MR,w.02 moment na mezi šířky trhlin 0,2 mm, porovnání s častou kombinací zatížení
MR,dek moment na mezi dekomprese, porovnání s kvazistálou kombinací zatížení pro XC2 / XC3
VRdct1 mezní únosnost dílce ve smyku v oblasti bez trhlin, pro uložení na poddajné podpory (průvlaky) se doporučuje omezit na 50% až 70% (viz konstrukční zásady)
1) hodnoty MR,k, MR,w.02, MR,dek - uvedeny pro délku panelů 8 m
2) výhodná alternativa SPH 40314 - vyšší dílec s nižším stupněm vyztužení
3) konzolový typ

Orientační únosnost stropních dílců pro rovnoměrné zatížení

Třída prostředí XC1
spiroll 400 schema
Únosnosti stropních dílců v grafu jsou omezeny hodnotou aktivního průhybu L/350